I’m not seen by others, I can blend in.
Dans un monde que nous marchons sur, je peux être ici ou là.
눈물 수 길거리에 누워 내 몸 나 로부터 출혈.
Jeg er noget, du synes ikke at ser ud som du gør dig selv.
Я не монстра, я человек.
No por cómo mirar o hablar, estoy me!
ฉันไม่เคยจะดูทำไม คุณไม่ให้ฉันฉันคือใคร
Perché su di te? Sei tu di meglio allora me?
Ich sehe Sie als ein Mensch, wie ich hoffe, dass Sie für mich tun.
Vi är densamma, det dags att ta itu med den.
אני לא מתכוון למלחמה עליך.
Nhưng tôi sẽ, cho sự tự do tôi biết tôi có quyền!
戦争は血、平和は愛。
這些話可能永遠不會離開你的思想。
To jest moja strona główna zbyt, może należy pamiętać, że!

About Author